كيف تكتب كود css بطريقه صحيحة

شرح أين تكتب كود css بثلاث طرق مختلفه external-internal-inline


<<السابق الحالى التالى>>
كافة الدروس

//internal method
<style type="text/css">
h1{
color:#ccc;
font-size:50px;    
    }
p{
background:#F00;
font-size:36px;    
    }    
.english{
background:#ccc;
border:1px solid #333;    
    }
#english{
background:#f00;
border:1px solid #333;
    }
    
#arabic:hover{
background:#c93;    
    }    
.arabic:hover{
background:#c93;    
    }        
</style>
//inline method
<div style="background:#ccc;border:1px solid #ccc;" id="english">
<h1>my name is mohamed</h1>
<p>this is my site</p>
<hr>
</div>
<div id="arabic">
<h5>اسمى محمد أمين</h5>
<p>هذا موقعى</p>
<hr>
</div>

<div class="english">
<h1>my name is mohamed</h1>
<p>this is my site</p>
<hr>
</div>
<div class="arabic">
<h5>اسمى محمد أمين</h5>
<p>هذا موقعى</p>
<hr>
</div>
//css file style.css
h1{
color:#ccc;
font-size:50px;    
    }
p{
background:#F00;
font-size:36px;    
    }    
.english{
background:#ccc;
border:1px solid #333;    
    }
#english{
background:#f00;
border:1px solid #333;
    }
    
#arabic:hover{
background:#c93;    
    }    
.arabic:hover{
background:#c93;    
    }